پدیده آب درختی

چرا پديده آب درختی در مفصل خطوط فشار متوسط بيشتر مشاهده می شود؟

در هنگام ايجاد مفصل، معمولا شيلد کابل صدمه ديده و دوباره بطور کامل و با آرایش صحيح هم بندی نمی شود.يکی از مهمترين دلايل اين که قابليت اطمينان شبکه های فشار متوسط از قابليت اطمينان شبکه های فشار ضعيف کمتر بیشتر بخوانید