ترانس

ترانسفورماتور

نصب ترانسفورماتور و طراحی اتاق ترانسفورماتور اتاق ترانسفورماتور باید ترانسفورماتور را از باران،برف،و گرد و غبار محافظت کند امکان انتقال ترانسفورماتور،تعمیر و نگهداری ،و اطفاء حریق در آن به راحتی انجام گیرد. همچنین دارای هواکش (سیستم تهویه) باشد و حتما بیشتر بخوانید