در زمینه کابل عیب یابی ، و تعیین محل عیوب پوسته کابلها قبل از وقوع حوادث (قطعی برق و غیره)