تست و اجرای سرکابل و مفصل در مقاطع مختلف با کادری مجرب و تجهیزات پیشرفته